Wyceny nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości jest wiodącym procesem realizowanym w Partner CRLS. Naszymi głównymi Klientami są instytucje finansowe, w tym największe polskie banki.

Wyceniamy dowolne nieruchomości, w szczególności nieruchomości mieszkaniowe. Proces wyceny polega na przygotowaniu protokołów rzeczoznawczych, w tym operatów szacunkowych oraz ekspertyz bankowo hipotecznych. Procesem uzupełniającym dla wycen są inspekcje nieruchomości.

Wyceny służą przede wszystkim celom kredytowym i windykacyjnym.

Merytoryczną obsługę zleceń wykonuje ponad 200 wiodących rzeczoznawców majątkowych i specjalistów budowlanych, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Wszystkie produkty, przed oddaniem do Klienta, poddawane są analizie jakościowej, dokonywanej przez wyspecjalizowanych weryfikatorów, pracowników Partner CRLS.

Raporty wynikowe, operaty szacunkowe i ekspertyzy są wykonywane w aplikacji eksperckiej STIMA. STIMA to narzędzie łączące bazę cen transakcyjnych i automat wspomagający produkcję raportów.

Jako uzupełnienie procesów, wyceniamy majątek firm dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym także na potrzeby sprawozdań finansowych spółek giełdowych, banków i emitentów papierów wartościowych oraz ubezpieczycieli zgodnie z regulacjami wynikającymi z międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej / międzynarodowych standardów rachunkowości – MSFF/MSR/.

CERT Polska Akademia Jakości
CERT UE