Spis treści

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Partner CRLS”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt na adres Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lokal VI, 05-816 Michałowice bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, poprzez: rodo at crls.pl lub drogą pisemną na adres Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lokal VI, 05-816 Michałowice.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lokal VI, 05-816 Michałowice.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 1. Partner CRLS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy między Partner CRLS a Panią/Panem jako dostawcą lub kontrahentem Partner CRLS lub gdy to jest niezbędne do wykonania takiej umowy z Partner CRLS (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).
 2. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Partner CRLS (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
  1. w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji w Partner CRLS, w tym w szczególności w zakresie monitoringu komunikacji elektronicznej oraz przepływu danych w Partner CRLS, zarządzania urządzeniami mobilnymi, administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji, zapewnieniem ciągłości działania Partner CRLS oraz zarządzania jakością danych posiadanych przez Partner CRLS, a także w celach prowadzenia kontroli Pani/Pana działalności pod kątem zgodności z zasadami bezpieczeństwa Partner CRLS;
  2. w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego Partner CRLS i jego oddziałów; w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;
  3. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Partner CRLS oraz przez Panią/Pana na rzecz Partner CRLS i jej klientów produktów i usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań z Partner CRLS lub Panią/Panem, badaniem satysfakcji klientów ze świadczonych usług oraz oceną wyników, w tym kluczowych wskaźników efektywności;
  4. związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Partner CRLS a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Partner CRLS;
  5. w celu przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Partner CRLS dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw;
  6. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności Partner CRLS dla celów przestępczych;
  7. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
  8. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania wewnątrz Partner CRLS, w tym w ramach sprawozdawczości zarządczej;
  9. w celu optymalizacji warunków współpracy Partner CRLS z dostawcami i kontrahentami;
  10. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie w Pani/Pana przypadku, w celach związanych z rozwojem biznesu, współpracy z dostawcami, kontrahentami, konsultantami i klientami oraz poprawianiem wizerunku Partner CRLS, w tym w szczególności w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w konferencjach i wystąpieniach prasowych, udziałem w wydarzeniach i imprezach, a także z szeroko rozumianą działalnością reklamową i promocyjną Partner CRLS.
 3. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Obowiązek podania danych osobowych Partner CRLS

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Panią/Panem jako dostawcą lub kontrahentem a Partner CRLS, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Partner CRLS.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Partner CRLS usług na Pani/Pana rzecz.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe, w tym dane o przebiegu współpracy i dane o prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej, mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędowi Zamówień Publicznych, Urzędowi Skarbowemu;
 2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z klientem Partner CRLS umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., Visa, Mastercard;
 3. klientom Partner CRLS w zakresie niezbędnym do realizacji produktów i usług względem danego klienta;
 4. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania umowy zawartej z Dostawcą Partner CRLS, w tym faktyczni odbiorcy usług Dostawcy Partner CRLS;
 5. podmiotom wspierającym Partner CRLS w jego procesach biznesowych i czynnościach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Partner CRLS (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom Partner CRLS.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie zawierania i/lub realizacji umowy między Dostawcą Partner CRLS a Partner CRLS, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Partner CRLS uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II ppkt 2 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana oraz do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Partner CRLS pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Partner CRLS przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Partner CRLS, o którym mowa w pkt. II powyżej.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Partner CRLS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Partner CRLS nie będzie przekazywał pozyskanych danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).